УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ

 

 

Страни по договора:

 „Нарсин” ЕООД

ЕИК:  205514840

Адрес: България; гр. Пазарджик, ПК 4400; ж.к. „Запад”, бул.”Христо Ботев” No 41

Представлявано от­: управителя Огнян Димитров Божилов

Телефон: +359 887 727 766

Електронна поща: nulabikes@gmail.com

наричано по-долу НАЕМОДАТЕЛ

и

Физическо лице, което е изпълнило процедурата по сключване на договора, която включва: регистрация на специалната интернет платформа (уебсайт), изразяване на воля за сключване на договора и приемане на настоящите Условия за наемане на велосипеди (УСЛОВИЯТА),

наричано по-долу НАЕМАТЕЛ

 

I. Дефиниции:    

1.‘’nula’’- името, което НАЕМОДАТЕЛЯТ използва, за да промотира и идентифицира уеб сайта, мобилното приложение, софтуера и всички съпътстващи и свързани продукти, предоставени на НАЕМАТЕЛЯ.

2. Велосипед – представлява двуколесно превозно средство, което се предоставя от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ  за ползване в съответствие с УСЛОВИЯТА.

3. Сесия на ползване – представлява периода от време, между успешното наемане на велосипед от страна на НАЕМАТЕЛЯ, като се избере командата ‘‘Наеми‘‘ в мобилното приложение до връщането на велосипеда на станция отразена в приложението и избиране на команда “Върни“.

4. Мобилно приложение - представлява  уеб–базираното приложение ‘’nula’’ с възможност за отдаване под наем на велосипеди. То е предназначено за мобилни устройства, които използват Android OS и iOS, като се отваря безплатно от браузъра на телефона на адрес: https://www.nula.bike. Приложението предоставя на НАЕМАТЕЛЯ информация за услугите на НАЕМОДАТЕЛЯ и му позволява да използва велосипеди срещу заплащане на такса;

5.  Уеб сайт – представлява уеб базираният сайт на НАЕМОДАТЕЛЯ: www.nula.xyz

6. Ценоразпис – представлява начинът за определяне на цената за наем на велосипед за единица период от време;

7. Станция –представлява локацията, посочена в мобилното приложение, на която е позволено приключване на сесията от страна на НАЕМАТЕЛЯ, която не е частна собственост и която е оборудвана със стойка, метален профил или друг стационарен обект, подходящ за заключване на Велосипеда;

8. Обичайно износване - представляват драскотини, износване на гумите на велосипедите, износване на дръжките, пукнатини или дребни щети. Липсващите, трайно повредени и/или счупени елементи, които възпрепятстват функционирането на велосипеда, не се считат за част от обичайното износване;

9.  Софтуер – компютърната програма или мобилно приложение, чрез което става възможно управлението на платформата и наемането на велосипеди. НАЕМАТЕЛЯТ приема, че софтуерът записва и предоставя на НАЕМОДАТЕЛЯ информация за началната и крайната станция при наемане, срокът за наемане, както и други данни във връзка с услугите;

10. Катинар – U-образен катинар с код или верига с код;

11. Портфейл – представлява сумата, която НАЕМАТЕЛЯТ е внесъл с цел наемане на велосипед.

 

II. Регистрация на потребителски профил

1.  Достъпът до мобилното приложение и уеб сайта е безплатен, като за наемането на велосипед се изисква наличие на регистриран потребителски профил.

2. Към момента на извършване на регистрацията на профила се счита, че НАЕМАТЕЛЯТ е приел УСЛОВИЯТА, като се задължава да ги спазва при всяко ново наемане на велосипед, процедурата за което е описана в Раздел IV от УСЛОВИЯТА. При регистрацията на профила НАЕМАТЕЛЯТ декларира на НАЕМОДАТЕЛЯ, че е пълнолетен и предоставя достоверни лични данни за самоличност при регистрацията си. НАЕМАТЕЛЯТ също декларира, че е запонат с наказателната си отговорност, съгласно българското законодателство, при предоствяне на неверни данни.

3. Регистрацията на профила изисква въвеждане на потребителско име, данни за контакт и други данни в съответствие с последователността, формата и изискванията на мобилното приложение, които представляват данните описани в т. 2. Същите ще бъдат обработвани от НАЕМОДАТЕЛЯ съгласно българското законодателство.

4. При регистрация на уебсайта и мобилното приложение НАЕМАТЕЛЯТ, независимо дали ще наеме велосипед, се съгласява да получава от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ рекламни и търговски съобщения на посочения от него имейл.

5. НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия профил. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да предоставя достъп до своя профил на трети лица. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ е предоставил достъп до своя профил на трето лице, той носи отговорност за всички действия на това трето лице, като за свои. Това се отнася и за случаите, когато третото лице сключва договор за наем на велосипед от профила на НАЕМАТЕЛЯ, както и когато ползва велосипед при сключен договор от НАЕМАТЕЛЯ. В случай, че ползването на велосипеда от третото лице генерира сума за заплащане, същата се удържа от портфейла и/или картата на НАЕМАТЕЛЯ.

6. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да откаже извършване на регистрация, ако НАЕМАТЕЛЯТ не е попълнил изцяло и вярно необходимата информация  или не отговаря на някое УСЛОВИЯТА. В случай, че невярно предоставените данни се установят след регистрация, то НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати създания профил.

7. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ при промяна на неговата/нейната информация за профила.

8.  След като е създал потребителски профил и е попълнил изцяло необходимата информация, НАЕМАТЕЛЯТ получава потвърждение по електронната поща за успешно регистриране на профила на посочения от него имейл адрес.

9. След получаване на потвърждението по имейл, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да въведе данните за своята кредитна/дебитна карта в съответствие с последователността, формата и изискванията на мобилното приложение. Услугите не могат да се ползват, ако НАЕМАТЕЛЯТ не е въвел своите данни за кредитна/дебитна карта и не е прехвърлил средства в личния си портфейл в мобилното приложение.

10. НАЕМАТЕЛЯТ може да използва услугите чрез софтуера и мобилното приложение след заплащане на всички дължими такси и други суми, както е описано в настоящите УСЛОВИЯ .

11. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да наеме велосипед, ако парите в портфейла му са под сумата в размер на 1.50 лв.

12. Суми, които са вече прехвърлени в личния портфейл на НАЕМАТЕЛЯ, не подлежат на възстановяване от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ.

 

III. Предмет на договора за наем на Велосипеди:

НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ  при сключване на договора велосипед, състоящ се от:

 • Рамка (зелена, с логото на компанията);

 • Две капли с две гуми;

 • Седалка;

 • Кормило, Звънец, Ръкохватки, Светлоотразители;

 • Спирачна система. Същата може да варира според модела на велосипеда и да бъде: с две спирачки – предна и задна с лостче или една спирачка и контра.

 • В случай, че предоставеният модел  Велосипед е снабден със система за смяна на скоростите. Тя също е част от предоставения Велосипед.

 • Багажник, с рекламни профили, на които има QR код за сканиране;

 • Уникален пореден номер, на всяко колело;

 • Катинар – U-образен катинар с код или верига с код;

 • GPS, монтиран в кутия захваната за рамката.

 

IV. Период на действие, прекратяване и ценообразуване:

1. Велосипедите могат да се ползват само в гр. София и да се наемат през цялото денонощие. Максималният период на наемане на един брой велосипед е 12 часа.

2. Преди да наеме велосипед, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да въведе в личния си профил данни за кредитна/дебитна карта. Данните за картата се съхраняват при посредника за плащането (портал за електронни плащания). За повече информация относно посредника за плащането, моля прочетете Политиката за Поверителност.

3. За да може да се ползва услугата, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да зареди своята сметка (портфейл) с ваучер по него избор на стойност 5.00 лв, 10.00 лв. или 20.00 лв. След зареждане, НАЕМАТЕЛЯТ получава на посочения при регистрацията имейл адрес разписка за извършеното плащане на сумата по сметката.

4.  НАЕМАТЕЛЯТ през цялото време на съществуване на регистрацията му може да види сумите по портфейла си.

5. За да наеме велосипед, НАЕМАТЕЛЯТ избира от мобилното приложение станция с налични такива и избира предпочитания велосипед. След потвърждение на избора, системата връща съобщение: „Успешно наемане! Моля, отключете с код ХХХХ” . Това е началният момент на  действие на договора за наем на избрания велосипед, като системата започва да отчита нов период на всеки 30.00 мин. след началото на наема. В началото на всеки 30.00 мин. се натрупва сума в размер на 1.50 лв., която представлява цената на наема за периода от 30.00 мин.

6. Когато иска да прекрати договора за наем, НАЕМАТЕЛЯТ избира бутон „Върни”. Системата му изпраща съобщение „Моля, изберете станция, на която връщате велосипед.“ След потвърждение, системата автоматично включва камерата на телефона на НАЕМАТЕЛЯ и изпраща следното съобщение „Моля, снимайте правилно заключения велосипед”. След като НАЕМАТЕЛЯ направи снимка и я изпрати чрез системата, получава съобщение „Велосипед ХХХ е върнат успешно”. В този момент договорът за наем на избрания велосипед се счита за прекратен.

7. След приключване на договора за наем от портфейла на НАЕМАТЕЛЯ се приспада натрупаната за наемния период сума, определена по посочения в т. 5 от УСЛОВИЯТА начин.

8. След завършване на ползването, НАЕМАТЕЛЯТ незабавно урежда плащането съгласно настоящия Договор, като използва разплащателната карта, регистрирана в Мобилното приложение. НАЕМАТЕЛЯТ с регистрацията си в мобилното приложение и сключването на настоящия договор предоставя своето изрично и безусловно съгласие за директно дебитиране от НАЕМОДАТЕЛЯТ на наличностите по предоставената платежна карта с дължимата наемна цена, както и с евентуално дължими други суми и неустойки съгласно този договор за наем. НАЕМАТЕЛЯТ потвърждава, че има право да използва разплащателната карта, която е регистрирана в Мобилното приложение и има достатъчна наличност за покриване на дължимите си плащания. В случаи на недостатъчна наличност по картата на НАЕМАТЕЛЯ е възможно генериране на отрицателна наличност в личния му портфейл в мобилното приложение. За да продължи да използва услугата  НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плати необходимите суми, за да покрие съответната.

9. Платформата не е активна в периода от м.Ноември до м.Февруари включително. (зимна пауза). Извън този период, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да деактивира платформата при лоши атмосферни условия или други извънредни обстоятелства.

 

V.  Права и задължения на НАЕМАТЕЛЯ и НАЕМОДАТЕЛЯ:

1.НАЕМАТЕЛЯТ има право:

- да получи за ползване технически годен велосипед, описан в Раздел II. на Условията;

- при наличие на няколко велосипеда на една станция, може да избере, по негово предпочитание, един от тях;

- да ползва велосипеда необезпокоявано, през времето на договора за наем;

- да бъдат защитени предоставените от него лични данни. Същите да се използват само и единствено за целите на настоящия договор, както и за рекламни цели от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ. Те могат да бъдат предоставяни на трети лица само и единствено при сключване на договор за цесия или след изрично съгласие на НАЕМАТЕЛЯ;

- да му бъде изчислена сумата за плащане, съгласно Раздел IV. от УСЛОВИЯТА;

- на техническа и административна помощ от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, в часовете между 9:00 ч. и 18:30 ч. през делнични дни, на посочените на уеб сайта и мобилното приложение телефони и електронна поща. При обективна невъзможност за такава, съответната поддръжка може да  бъде отказана.

- да наема и връща велосипед на която и да е от станциите, отразени в мобилното приложение.

 

2.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

- да поддържа необходимия баланс по портфейла си;

- да използва предоставения велосипед съгласно следните указания:

Указания за използването на велосипед:

При наемане на велосипед НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва установените указания в тази точка. В противен случай носи отговорност съгласно раздел V.  „Отговорност” от УСЛОВИЯТА. Отделно той отговаря и при нарушение на разпоредби на българското законодателство, в т.ч. Закон за движение по пътищата и Правилника за приложението му.

 

НАЕМАТЕЛЯТ трябва отговаря на следните условия:

-  да е на възраст поне 18 години;

-  да е единствен НАЕМАТЕЛ и единствен водач на велосипеда;

-  да не използва велосипеда под въздействието на алкохол и други упойващи вещества, забранени от закона или други вещества намаляващи способността му за безопасно управление.

 

При управление на велосипед, НАЕМАТЕЛЯТ:

-  няма право да използва велосипеда извън град София;

-  е длъжен след въвеждане на кода в катинара и отключване на велосипеда да извърши общ технически преглед на същия, като: провери дали велосипедът е в комплекта, описан в Раздел III. от УСЛОВИЯТА,  провери целостта на рамката, кормилото и седалката на велосипеда, провери състоянието на гумите, провери спирачната система, чрез използването й. При съмнения относно техническата годност, след извършване на гореописаните действия, е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ;

-  няма право позволява на трети лица да използват велосипеда;

- няма право да  позволява на трети лица да се возят на велосипеда, докато той го управлява;

- е длъжен да управлява велосипеда само на разрешените за това места;

- е длъжен при намалена видимост и през тъмната част на денонощието сам да осигури необходимите лични предпазни средства за активна безопасност, като устройство за излъчване на бяла/ жълта светлина отпред и червена светлина отзад, светлоотразителна жилетка и др подобни;

-  ако по време на своята сесия на ползване, НАЕМАТЕЛЯТ изгуби достъп до своя телефон или няма връзка с мобилното приложение, може да прекрати своята сесия на ползване, паркирайки извън станциите, отбелязани в мобилното приложение. Задълженията да заключи велосипеда за най-близкото, пригодно, стационарно съоръжение и да направи снимка, остават. В тези случаи, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да съобщи за това на НАЕМОДАТЕЛЯ чрез електронната поща или телефоните публикувани на уеб сайта;

- паркирането в края на сесията на ползване е ограничено само до станциите, обозначени в мобилното приложение. Ако желае, по време на сесията на ползване, НАЕМАТЕЛЯТ може временно да паркира велосипеда на място различно от станциите;

- при всички случаи, при паркиране, НАЕМАТЕЛЯT е длъжен да заключи велосипеда със снабдения катинар и впоследствие да премести комбинацията на циферблата на „0000”;

- при липса на възможност да се паркира на обозначените станции, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да паркира велосипеда на безопасно място - извън пътя на движение, включително тротоари, пътеки, градската пътна мрежа, други пешеходни зони и специални зони за услуги, така че да не се възпрепятства преминаването на хора и превозни средства;

- забранено е на НАЕМАТЕЛЯТ да заключва велосипеда за пътни знаци, произведения на изкуството, частна собственост и съоражения, непригодни за тази цел, където има риск от лесна кражба на велосипеда или нарушаване на правата на трети лица;

-  в случай на изгубен или откраднат телефон, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в срок от 24 часа да се свърже с НАЕМОДАТЕЛЯ, за да се блокира профила му в мобилното приложение;

-  забранено е кодовете за катинара да се записват по какъвто и да било начин, както и да се споделят с трети лица;

- забранява се на НАЕМАТЕЛЯТ да заключва велосипеда с допълнителни/собствени средства, различни от снабдения от НАЕМОДАТЕЛЯ катинар;

- няма право да опитва да наеме велосипед, който не се намира на станция, отразена в мобилното приложение;

- няма право да ползва велосипед на НАЕМОДАТЕЛЯ, без да го наеме чрез мобилното приложение;

 

3. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

- при регистрация да получи необходимите лични данни от НАЕМАТЕЛЯ;

- да получи сумата по договора за наем, определена съгласно Раздел IV. от УСЛОВИЯТА;

- независимо от правата на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да ограничи достъпа до мобилното приложение при обосновани съмнения за:

- пробив в сигурността;

- неразрешено и измамно ползване;

- използване на велосипеда, по начин, нарушаващ някоя от точките по УСЛОВИЯТА.

При всички случаи НАЕМОДАТЕЛЯТ ще бъде уведомен за това чрез приложението или по телефон/електронен път.

 

4. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен:

- да предостави вещта в технически изправно състояние, като осигури необозпокоявано ползването й;

- да съдейства за защита правата на НАЕМАТЕЛЯ, в случаите когато това се изисква от УСЛОВИЯТА;

 

5. Освен горепосоченото, установените в УСЛОВИЯТА права на НАЕМАТЕЛЯ представляват и задължения за НАЕМОДАТЕЛЯ.

 

VI. Oтговорности и неустойки:

1. При извършване на нарушения и неспазване на УСЛОВИЯТА на договора НАЕМОДАТЕЛЯТ дължи неустойка, която може да варира в три размера. НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 20.00 лв., при наличие на следните увреждания:

 

 • Паркиране на място, което не е станция, отразена в приложението;

 • Получена снимка, на която не се вижда велосипеда;

 • Получена снимка, на която не се вижда правилно заключване с катинар/верига за стационарен обект;

 • Получена снимка, на която не се вижда нулиран код  „0000” след заключване;

 • Предоставяне на велосипеда на трети лица;

 • Задържане на велосипед за повече от 12 часа след наемането.

 

2.  НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 100.00 лв., при наличие на следните увреждания:

 • Октраднат катинар/верига;

 • Октраднат GPS/ кутия за GPS;

 • Умишлена повреда на част от велосипеда: гуми; седалка; спирачки; GPS кутия и т.н.;

 • Излизане/паркиране на велосипеда извън рамките на град София;

 • Ползване на велосипед извън платформата – т.е. без наемане през приложението.

 

3. НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 600.00 лв., при наличие на следните увреждания:

 • Откраднат велосипед;

 • Унищожен велосипед;

 • Ситуация, в която не е получена снимка на правилно паркиран и заключен велосипед, след което той не е намерен;

 • Нает велосипед, който не е върнат повече от 48 часа

4. При наличие на някое от гореописаните ситуации, сумата се удържа от картата, която НАЕМАТЕЛЯ е регистрирал в приложението. С  регистрацията на приложението и наемане на съответния велосипед той изразява съгласието си НАЕМОДАТЕЛЯ да удръжа сумите от съответната сметка на НАЕМАТЕЛЯ за всеки бъдещ случай. За удръжки , които не попадат в хипотезите описана в тази глава, то НАЕМОДАТЕЛЯ носи отговорност.

   При липса на наличност в размер на съответната сума, то НАЕМАТЕЛЯ се съгласява, удръжката да се извърши в по-късен момент, когато в картата е налична съответната сума, освен ако НАЕМАТЕЛЯ не плати доброволно неустойката преди това.

 

5. Правото на НАЕМОДАТЕЛЯТ да извършва тегления се прекратява, със закриване на профила на НАЕМАТЕЛЯ.

 

При непредоставяне на коректни данни при регистрация, както и при несвоевременното им изменение от НАЕМАТЕЛЯ и при последвал  отказ на НАЕМОДАТЕЛЯ да сключи договор за наем, същият не носи отговорност при настъпили вреди за НАЕМАТЕЛЯ. Същото се отнася и при прекратяване на регистрация от НАЕМОДАТЕЛЯ.

 

VII. Заключителни разпоредби:

За всички неуредени от УСЛОВИЯТА хипотези се прилагат нормите на българското законодателство.

При възникване на спор във връзка с наем на велосипед или във връзка с установеното в УСЛОВИЯТА, страните се съгласяват, че ще се опитат доброволно и извънсъдебно да решат последния.

В случай, че страните не успеят да постигнат съгласие и да решат спора доброволно, въпреки положените от тях усилия, той следва да бъде отнесен до Българския съд.

Страните се съгласяват, че при всяко изменение на УСЛОВИЯТА, последните ще бъдат актуализирани в уебсайта и мобилното приложение и ще бъдат на разположение на НАЕМАТЕЛЯ по всяко време след регистрацията му в актуален вид, като същият следва да положи необходимите грижи, за да следи за изменения в УСЛОВИЯТА.

 

 

гр. София

01.06.2020г.