УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖИМИ НЕУСТОЙКИ /

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Физическото лице придобило качеството НАЕМАТЕЛ по смисъла на Условия за наемане на велосипеди (УСЛОВИЯТА), приемането на които е задължителна предпоставка за ползването на велосипед, се съгласява на следното:

 

1. НАЕМОДАТЕЛЯТ да извършва тегления от въведената в профила дебитна карта. Тегленията от картата се извършват само в изчерпателно изброените в т. II случаи и размер. Те са по повод извършени нарушения на УСЛОВИЯТА. С извършването им отпада имуществената отговорност на НАЕМАТЕЛЯ за същото нарушение;

 

2. Съгласието за теглене се дава с посочване на съответната отметка при регистрация;

 

3. Съгласието за теглене не може да бъде оттегляно. Същото е задължителна предпоставка за наемане на велосипед.

 

II. Случаите, нарушенията на договора и сумите, при които се допуска извършване на тегления са следните:

 

1.      При извършване на нарушения и неспазване на УСЛОВИЯТА на договора

2.      НАЕМОДАТЕЛЯТ дължи неустойка, която може да варира в три размера. НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 20.00 лв., при наличие на следните увреждания:

·         Паркиране на място, което не е станция, отразена в приложението;

·         Получена снимка, на която не се вижда велосипеда;

·         Получена снимка, на която не се вижда правилно заключване с катинар/верига за стационарен обект;

·         Получена снимка, на която не се вижда нулиран код  „0000” след заключване;

·         Предоставяне на велосипеда на трети лица;

·         Задържане на велосипед за повече от 12 часа след наемането.

 

2.  НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 100.00 лв., при наличие на следните увреждания:

 

·         Октраднат катинар/верига;

·         Октраднат GPS/ кутия за GPS;

·         Умишлена повреда на част от велосипеда: гуми; седалка; спирачки; GPS кутия и т.н.;

·         Излизане/паркиране на велосипеда извън рамките на град София;

·         Ползване на велосипед извън платформата – т.е. без наемане през приложението.

 

3. НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 600.00 лв., при наличие на следните увреждания:

·         Откраднат велосипед;

·         Унищожен велосипед;

·         Ситуация, в която не е получена снимка на правилно паркиран и заключен велосипед, след което той не е намерен;

·         Нает велосипед, който не е върнат повече от 48 часа.